Jakie są prawa i obowiązki działkowca?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach
działkowych działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania
z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki.

Działka służy zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji, a jej powierzchnia nie może przekraczać 500 m2.

Na działce może posadowić altanę działkową tj. wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, o powierzchni zabudowy
do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,
przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.
W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano
lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa,
stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

Stowarzyszenie ogrodowe uchwala swój regulamin, który obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego.
Działkowcowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko stowarzyszeniu ogrodowemu o stwierdzenie nieważności regulaminu lub jego zmian w razie ich sprzeczności
z ustawą.

Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.

Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż na miesiąc naprzód,
na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków
i terminu rozwiązania umowy.

Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód,
na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności.