Sprzedaż / darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (jeżeli została założona),
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową
  o przysługującym prawie do lokalu, jego powierzchni
  i położeniu z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany,
 • zaświadczenie z administracji spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal,
 • podstawa nabycia lokalu – np. przydział albo wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany lub umowę
  o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo w przypadku spadkobrania – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe stron: imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, seria, numer
  i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, stan cywilny,
 • dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, numer REGON i NIP,
 • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.