Poświadczenia

Notariusz poświadcza:
1) własnoręczność podpisu,
2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
3) datę okazania dokumentu,
4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Każde poświadczenie zawiera datę i oznaczenie miejsca
jego sporządzenia, a na żądanie – również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.


Rodzinne ogrody działkowe (ROD)

Działkowiec w drodze umowy (przeniesienie praw do działki) może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej. Umowę zawiera się w formie pisemnej
z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku
o zatwierdzenie. Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny
z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Wzór umowy przeniesienia praw do działki można pobrać
ze strony internetowej Polskiego Związku Działkowców.

>> Dowiedz się więcej na temat Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD)