Akt poświadczenia dziedziczenia

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • numer PESEL spadkodawcy,
  • testament spadkodawcy – własnoręczny lub w formie aktu notarialnego (jeśli został sporządzony),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców – aktów urodzenia lub aktów małżeństwa (kobiety zamężne),
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku,
  • dane osobowe osób biorących udział w czynności – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer, seria i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.

>> Dowiedz się więcej na temat aktu poświadczenia dziedziczenia