Umowa spółki

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • dane wspólników – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko,
    imiona rodziców, stan cywilny, seria, numer i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,
    a w przypadku gdy wspólnikiem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma / nazwa z danymi przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP oraz adres siedziby,
  • informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.