Czy prawo do działki podlega dziedziczeniu?

Prawo do działki nie podlega dziedziczeniu na zasadach ogólnych tj. według norm prawa spadkowego wynikających z kodeksu cywilnego, a szczególna regulacja dotycząca następców prawnych zmarłego działkowca została przewidziana w przepisach
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z postanowieniami powyższej ustawy w razie śmierci jednego z małżonków prawo
do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.

Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania czynności, o której mowa powyżej, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa
do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia.

W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim, roszczenie
o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim.
Roszczenie to wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

Osobami bliskimi w rozumieniu powyższej ustawy są:
– małżonek działkowca,
– jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
– wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
– rodzeństwo,
– dzieci rodzeństwa,
– osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia.