Testament

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie
przez testament. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną
lub kilka osób.
Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Testament własnoręczny – spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

Testament notarialny – testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Podstawienie zwykłe – można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą.

Przyrost – jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów.

Zapis zwykły – spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego
do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

Zapis windykacyjny – w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:
– rzecz oznaczona co do tożsamości (np. nieruchomość),
– zbywalne prawo majątkowe,
– przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
– ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

>> Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności