Sprzedaż / darowizna nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
  • podstawa nabycia nieruchomości – np. wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany, o dożywocie
    lub zniesienia współwłasności nieruchomości albo w przypadku spadkobrania – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
  • dane osobowe stron: imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, seria, numer
    i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, stan cywilny,
  • dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, numer REGON i NIP,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.