Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
    lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które ma zostać obciążone hipoteką,
  • umowa kredytowa bądź inny dokument, z którego wynika obowiązek zabezpieczenia wierzytelności hipoteką,
  • dane osoby biorącej udział w czynności – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, seria, numer
    i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.