Sprzedaż / darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • podstawa nabycia lokalu – np. wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany lub umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu albo prawomocne postanowienie sądu
  o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia
  w przypadku spadkobrania,
 • dane osobowe stron: imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, seria, numer
  i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, stan cywilny,
 • dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, numer REGON i NIP,
 • zaświadczenie z administracji wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy
  o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal,
 • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.