Testament

Dokumenty i informacje niezbędne do dokonania czynności:

  • dane osoby sporządzającej testament – imiona (z dokumentu tożsamości), nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, seria, numer
    i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia,
  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia),
  • wskazanie pokrewieństwa / powinowactwa lub innego związku
    z przyszłym spadkobiercą / zapisobiercą,
  • w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości – numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości),
  • pozostałe dokumenty i informacje po konsultacji z notariuszem.

>> Dowiedz się więcej na temat testamentów