Czy cudzoziemiec może zostać działkowcem?

Ze stanowiska Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie cudzoziemców w rodzinnych ogrodach działkowych wynika, że zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD), do których wpływają wnioski lub oświadczenia cudzoziemców dotyczące prawa do działki, zobligowane są stosować przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a zatem przy rozpatrywaniu spraw z udziałem cudzoziemców powinny badać ustawowe kryteria nabywania prawa do działki tj. czy cudzoziemiec jest osobą pełnoletnią oraz czy zamieszkuje w takiej odległości od ogrodu, by móc korzystać
z działki zgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W razie poważnych wątpliwości czy zastrzeżeń zarządów ROD co do dalszego legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce, zarząd może odmówić ustanowienia na rzecz cudzoziemca prawa do działki lub zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki ROD, w szczególności mając na uwadze fakt, że umowa dzierżawy działkowej zawierana jest na czas nieoznaczony.
Zarząd ogrodu może odmówić ustanowienia lub zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki ROD na rzecz cudzoziemca, jeśli okoliczności sprawy wskazują z wysokim stopniem prawdopodobieństwa, że działka będzie wykorzystywana przez cudzoziemca w sposób niezgodny
z prawem i przepisami związkowymi – w szczególności do zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, lub innej zarobkowej.

Weryfikując przesłankę zamieszkania cudzoziemca w Polsce, zarząd ogrodu powinien stosować takie same kryteria jak przy ocenie miejsca zamieszkania polskich obywateli. Może zatem oczekiwać przedłożenia / okazania przez cudzoziemca dokumentu poświadczającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w Polsce (np. umowy najmu, aktu własności) oraz poświadczającego zameldowanie na terytorium RP.

Zarząd ROD jest uprawniony do odmowy ustanowienia prawa do działki lub zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki na rzecz cudzoziemca, jeśli jego pobyt na terenie RP jest nielegalny.

Prezydium Krajowej Rady PZD stoi zatem na stanowisku, że organy PZD realizując cele rodzinnych ogrodów działkowych stosują się do zasady niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

Źródło: Polski Związek Działkowców, Okręgowy Zarząd w Bydgoszczy